Psicologia forense i peritatges

En determinats processos judicials es pot necessitar un informe pericial psicològic per sol.licitar la guarda dels fills menors, o fer modificacions de la guarda prèviament establerta.  quan s’inicia un procés judicial i per determinar el règim d’estada i comunicacions més convenient pels fills, atenent als criteris establerts en el Codi Civil de Catalunya en el seu Article 233 – 11.1.

Metodologia

L’estudi s’inicia amb una o dues entrevistes individuals amb la persona sol.licitant. En aquesta primera entrevista, s’exploraran els antecedents familiars (relació de parella, dinàmica familiar anterior a la ruptura, característiques personals dels fills en comú, etc.) i la situació actual (dinàmica familiar actual, motivació per demanar la guarda dels fills en comú, relació amb l’altre progenitor/a, etc.).

En les següents sessions, es realitzarà una observació de la interacció entre el progenitor/a sol.licitant amb els fills i es portarà a terme una entrevista individual amb la persona menor d’edat.

Es portaran a terme també tasques de coordinació inter-professional amb els professionals que siguin rellevants, segons cada cas.

Posteriorment es contacta amb l’altre progenitor i se’l cita per a una entrevista individual.

Aquest procés té una durada d´un mes i mig, aproximadament, i sol durar entre 4 a 6 sessions de freqüència setmanal, depenent del nombre de fills o de l’especial complexitat del cas.

Si cal, abans del judici oral, es pot realitzar també una sessió de seguiment, en cas que hagin transcorregut més de 6 mesos des de l’elaboració de l’informe pericial.